Quantity 1- 24 inch all around snake print (Mocha). 

Mocha snake 24 inch

$4.97Price